Hovedstyremøte 24. april 2015

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 24.04.2015 KL.: 11:30 PÅ PARK INN, GARDERMOEN

Tilstede:         Stein Johnsen, Geir Strømsholm, Arne Furulund, Ragnhild Skovly Hartviksen, Snefrid Bergum, vara: Bjørn Nilsen

Forfall:           Vara: Kjell Inge Bringedal

Sak 38/15     Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

Sak 39/15     Godkjenning av saksliste

                        Vedtak: Godkjent

Sak 40/15     Protokoll fra styremøte 16.-17.03.2015

                        Vedtak: Godkjent

Sak 41/15     Referater og protokoller fra lokallagene

LFPS Akershus       Protokoll fra styremøte       09.04.2015

LFPS Akershus       Årsmøteprotokoll                 14.03.2015

LFPS Hedmark        Årsberetning 2014

LFPS Hedmark        Årsregnskap 2014

LFPS Nord               Referat fra styremøte          27.03.2015

LFPS Nord               Årsberetning 2014

LFPS Nord               Årsmøteprotokoll

LFPS Nordland       Referat fra styremøte          20. – 21.02.2015

LFPS Nordvest        Handlingsplan

LFPS Nordvest        Regnskap, Noter, Revisjon, Budsjett

LFPS Nordvest        Årsberetning 2014

LFPS Nordvest        Årsmøteprotokoll                 07.03.2015

LFPS Nordvest        Referat fra styremøte          07.03.2015

Oslo Poliolag             Protokoll fra årsmøte          05.03.2014

Oslo Poliolag             Årsberetning            2014

Telemark Poliolag   Protokoll fra årsmøte          08.04.2015

Telemark Poliolag   Regnskapsrapportering     2014

LFPS Trøndelag      Referat fra styremøte          11.03.2015

LFPS Vest-Agder    Protokoll fra Årsmøte          23.03.2015

LFPS Vest-Agder    Årsberetning 2014

                        Vedtak: Tatt til orientering

 

Sak 42/15     Økonomi ved kasserer
Kasserer orienterte om lagets økonomi
                        Vedtak: Tatt til orientering

 

Sak 43/15     Innkommen post / e-mail

 1. Helse- og omsorgsdepartementet, Gunnar-Nils Follesø.
  Politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet har ikke anledning til å møte LFPS.
 1. EPU – Konferanse i Australia 20. – 22.09.2016
 2. Medlex Helseinformasjon – Oppdatering av LFPS informasjon
 3. NHF – Vern retten til hjelpemidler
 4. NHF – Thorleif Støylen – Ny Studiekonsulent
 5. NHF, Arne Lein – Hab- og rehabilitering

Vedtak:  Pkt. 1  Tar saken til etterretning og jobber videre med henblikk på å få til et møte.
Pkt. 2  Tatt til orientering
Pkt. 3  Det nye styret melder tilbake vedr. oppdatering av LFPS

Informasjon
Pkt. 4  Tatt til orientering
Pkt. 5  Tatt til orientering
Pkt. 6              Tid: 21.05.2015 kl. 10:00 – 15:00 på Galleriet, Oslo

Styret vedtar LFPS er representert ved Stein Johnsen og Ragnhild Skovly Hartviksen. Arne Furulund er vara.

Sak 44/15     Årsmøte 2015
Valgkomitéens forslag
Vedtektsendring § 5
Arbeidsoppgaver – hvem gjør hva?
Vedtak: Tatt til orientering

 

Sak 45/15     Polioundersøkelsen LFPS 2014 – En levekårsundersøkelse blant polioskadde i Norge

 • Bufdir – Overføring av midler fra 2014 til 2015

Bufdir har godkjent overføringen.

 • Møte i prosjektgruppa i løpet av mai 2015

Vedtak: Prosjektgruppa blir bedt om å fremlegge kostnadsoversikt på trykt utgave

   av undersøkelsen. Trykkingen må utføres innen utgangen av 2015.

 

Sak 46/15     Representasjoner

Snefrid Bergum                   Innspillmøte, Sunnaas      20.04.2015

Arne Furulund                    Årsmøte Buskerud              24.03.2015

 

Sak 47/15     Skrytehistorie om Landsforeningens arbeid sendt til Karen Kvam, NHF
Stein har skrevet og sendt skrytehistorie
                        Vedtak: Tatt til orientering

Sak 48/15     Eventuelt

 1. WMC – Nat Netland

Stein har varslet Netland om at LFPS ikke går inn på noen avtale med WMC.

 1. Geir har påtatt seg å være HC-ambassadør (HandiCamp) for Rotary i 2016.
 2. Sunnaas – brukerrepresentant

LFPS Forslår Snefrid Bergum som brukerrepresentant i brukerutvalget på Sunnaas sykehus.

Forslaget sendes SAFO via NHF.

Snefrid Bergum må gå på Modul 1 kurs for å kunne bli oppnevnt som brukerrepresentant.

Vedtak: Dersom egenandelen ikke blir betalt av andre, vil LFPS dekke den.

Gardermoen 24.04.2015
Stein Johnsen                 Geir Strømsholm                             Arne Furulund

Ragnhild Skovly Hartviksen                     Snefrid Bergum

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio