AU-møte 04.10.2016,

Protokoll fra AU-møte 04.10.2016, NHF, Galleriet, Oslo

 Tilstede:         Geir Strømsholm, Ragnhild Skovly Hartviksen,
Bjørn Nilsen

Sak 47/16      Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent

Sak 48/16      Godkjenning av saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 49/16      Godkjenning av Protokoll fra AU-møte 14.06.2016
Vedtak: Godkjent

Sak 50/16      Orientering fra NHFs ledersamling v/Geir Strømsholm
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 51/16      Årsmøte 22. – 23.04.2017 på Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen

21.04.2017    Styremøte
Kl. 11:30 (Møterom fra 08:00 – 16:00)

Lunsjbuffet                           Kl. 11:30 – 12:30
Middag á la carte                 Kl. 19:00 – 21:00 (Middag á la carteunder 10 pers. Over 10 pers. servert 3-retters ved bordet.)

22.04.2017    Årsmøte     Kl. ??? (Møterom fra 08:00 – 17:00)Lunsj                         Kl. 12:00 – 13:00
Middag 3-retters            Kl. 19:00 – 21:00

23.04.2017    Årsmøte forts.          Kl. ??? (Møterom fra 08:00 – 17:00)
Lunsj                         Kl. 12:00 – 13:00

Hotellets betingelser:

 1. Ved avbestilling av mer enn 20% av bestillingen forbeholder hotellet seg retten til å foreta en eventuell prisjustering
 2. Senest 7 dager før arrangementet skal hotellet ha mottatt alle detaljer som har betydning for gjennomføring av arrangementet.
 3. Avbestilling for arrangement med mellom 1 og 50 personer
  1. Frem til 30 dager før første ankomst dag Inntil 100%
  2. 29– 14 dager før første ankomst dag Inntil 50%
  3. 14 – 1 dager første ankomst dag Inntil 10%

Vedtak: AU orienterer Hovedstyret og at AU kvalitetssikrer at alle kostnadene er med.

Sak 52/16      Utvalgene
Disse har vi ikke gått igjennom etter årsmøtet i 2016.
Vedtak: Oversikten legges fram for Hovedstyret

Sak 53/16      Bladet Polio?

 1. Ny trykkeriavtale av / med hvem?
 2. Pris
 3. Annonser
 4. Project Consultant – ønsker å presentere seg
 5. Tilbud fra Hurtigtrykkeriet.no
 6. Passe på at lagenes navn blir rettet opp i neste nummer av bladet slik at navnene blir LFPS …….. (fylkets navn)
  Vedtak: Leder tar kontakt med Stein Johnsen, Svein Sjølie og eventuelt trykkeri, og rapporterer tilbake til førstkommende hovedstyremøte.

Sak 54/16      LFPS Vestfold – Referat fra styremøte 28.04.2016

 1. Sak 26/16 pkt. b Fra LFPS

Protokoll fra hovedstyremøte 260116

Vedtak: Protokollene fra disse møtene forteller ikke hva som blir vedtatt, lite opplysende. LFPS Vestfold ønsker mer utfyllende protokoller og skriver om det til LFPS.

Vedtak: AU tar saken til etterretning og vil for framtiden medvirke til mere utfyllende vedtak så lenge dette er mulig. NB! Protokollene er offentlige i det de legges ut på nett.

Sak 55/16      LFPS Vest-Agder – Referat fra styremøte 05.09.2016.

 • Referat og skriv.

LFPS vedr. Regjeringens forslag:
Høring ang. Fysioterapiordningen og egenandeler/automatisk frikort og behovet for fysioterapi: Forsag om senkede krav til universell utforming og ekstra utgifter fjernet fra selvangivelsen. Manglende muligheter til fysioterapi kan føre til at man går tidligere ut av arbeidslivet fordi man mangler økonomi til å fortsette behandling. Livskvaliteten blir redusert. Vår gruppe består for det meste av eldre personer som i økende grad har behov for fysioterapi! NHF går i mot LFPS i denne saken! Kan det føre til splitting i NHF? Hvis det går igjennom bør vi lage et innlegg i avisene og til forbundet. Styret vårt er foruroliget over det som her er på gang og støtter fullt ut LPFS syn.
Vedtak: Sentralstyret i NHF har snudd og støtter LFPS sitt høringssvar.

Sak 56/16      Hinas – Invitasjon til høring – Rutine for å behandle prisinformasjon ved kjøp av legemidler underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. Høringsfrist 30. november.                        Vedtak: Tatt til orientering

Sak 57/16      Fysioterapiliste – Høring

 1. NHFs høringssvar
  Vedtak: Sende NHFs høringssvar til fylkeslagene, se for øvrig alle høringssvar på:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—innforing-av-automatisk-frikort-for-egenandelstak-2-og-avvikling-av-sykdomslisten-i-fysioterapiordningen-m.m/id2505304/

Sak 58/16      Hvordan ta imot henvendelser fra polio-overlevere som er medlemmer og som ikke er medlemmer og deres slektninger / pårørende?
Vedtak: Saken fremmes på påfølgende Hovedstyremøte.

Sak 59/16      RKE – Regional Koordinerende Enhet
Vedtak: Geir Strømsholm og Ragnhild Skovly Hartviksen tar møte med RKE når datoen blir satt.

Sak 60/16      Hjernerådet

 1. Invitasjon til møte 11. oktober kl. 15:00
 2. Hjernerådets informasjon september 2016
  Vedtak: Ragnhild svarer pr. mail om at det ikke blir noen deltakelse fra LFPS i denne omgang.

 

Sak 61/16      Hvordan blir nye medlemmer ivaretatt / tatt imot nå som regionene har ansvaret?
LFPS har fått informasjon om at det er regionskontorene som skal foreta endringer i medlemsregisteret på grunn av TINDRA.

Hvilken informasjon vil regionskontoret sende til nye medlemmer i LFPS?
Vedtak: Ellen Trondsen forespørres om ovennevnte

Sak 62/16      Økonomi – Har vi riktig regnskapsfirma?
Vedtak: Saken forberedes til neste Hovedstyremøte pga at økonomiansvarlig er på behandlingsreiser.

Sak 63/16      Norges Bingo- og Lotteriforbund – Bli med å si hva bingo betyr for din organisasjon – Møte i Oslo 20. oktober kl. 16:00 – 18:00.
Vedtak: Phuoc Tan Le spørres om han kan delta på dette møtet.

Sak 64/16      Brosjyra «Velkommen»
Vedtak: Velkomstbrevet er godkjent av AU 04.10.2016 og legges fram for hovedstyret til orientering.

Sak 65/16      Rehabilitering – NHFs nettverksgruppe
Vedtak: Ragnhild tar kontakt med Forbundsleder og nestleder vedr. denne saken.

Sak 66/16      LFPS sine vedtekter – er de godkjent av Sentralstyret i NHF? LFPS har ikke fått tilbakemelding på dette.
Vedtak: Ragnhild etterlyser tilbakemeldingen fra Ellen Trondsen om vedtektene er behandlet.

 

Sak 6716       Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

Oslo 04.10.2016
Geir Strømsholm, leder, Ragnhild Skovly Hartviksen, sekretær.

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio