AU-møte 12. januar 2016

Protokoll fra AU-møte 12.01.2016 PÅ NHF, Galleriet, Oslo

Til stede:        Geir Strømsholm, Bjørn Nilsen, Ragnhild Skovly Hartviksen
Forfall:           Arne Furulund (vara)

Kl. 11:00        Lunsj
Kl. 11:30        Arne Lein og Arnstein Grendahl. LFPS økonomi – en av dem kommer på Årsmøtet vårt

SAKSLISTE

Sak 1/16        Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent

Sak 2/16        Godkjenning av saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 3/16        Godkjenning av Protokoll fra AU-møte 02.11.2016
Vedtak: Godkjent

Sak 4/16        Nye Landsmenn – powerpoint
AU har forslag på ny tekst til bilde 4.
AU takker Line og Phuoc for et godt arbeid
Vedtak: AU-anbefaler hovedstyret å godkjenne powerpointen med de endringer    som er gjort (se vedlegg).

Sak 5/16        Diagnoselisten for fysioterapeuter foreslås fjernet

  1. Innføring av egenandel
  2. Hva vil dette bety for de med polio?
  3. Vil det bli enda flere som ikke vil få den nødvendige behandlingen?
  4. Vil det være noen som ikke vil ha råd til å gå til fysioterapeuten for å få den sårt tiltrengte fysioterapibehandlingen?

Vedtak: AU følger med i utviklingen når høringsrunden starter. Leder sender brev til departementet vedr. saken.

Sak 6/16        NHF, Ellen Trondsen vedr. Helseinfo på nett                        Vedtak: Tatt til orientering

Sak 7/16        Likepersonsarbeid i NHF, Rapportering for 2015 og melding om planlagte aktiviteter i 2016. Frist 25. januar 2016

Vedtak: Tatt til orientering. Fylkeslagene er orientert om rapporteringen.

Sak 8/16        Expertutvalg hjelpemidler – Oppnevning av representanter til referansegruppe.

Opprettet før jul 2015

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-hjelpemiddelutvalg/id2466294/

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 9/16        Kilometergodtgjørelse – endring fra 01.01.2016. Statens satser kr. 4,10 pr.km skattlegges. Kr. 3,80 pr. km = skattefritt.
Vedtak: Tatt til orientering. LFPS følger NHF sine satser

Sak 10/16      Dalby Grafiske – Trykkeriavtale
Vedtak: Oversendes styret for godkjenning

Sak 11/16      Årsmøte 2016
Vedtak: Er i rute i henhold til fremdriftsplan

Sak 12/16       Eventuelt
Polio – Frister
Vedtak: Tatt til orientering

Oslo 12.01.2016Geir Strømsholm          Bjørn Nilsen         Ragnhild Skovly Hartviksen

 

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio