AU-møte 16. februar 2015

 PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGSMØTE 16.02.2015 PÅ GALLERIET

Tilstede:         Stein Johnsen, Geir Strømsholm, Arne Furulund
Meldt forfall:  Ragnhild Skovly Hartviksen

Sak 1/15        Likepersonarbeid v/NHF, Sosionom, medlemsrådgiver Kristin Berg. Kristin Berg hadde en meget god orientering om likepersonarbeidet til NHF. Skriver en artikkel til bladet.                         Vedtak: Tatt til orientering

Sak 2/15        Presentasjon av Helsekortet (kl. 13:00)
Nat Netland orienterte om deres helsekort og   hvordan  det fungerer. Vi tar opp dette med behandlingsreiser på første møte.
Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 3/15        Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent

Sak 4/15        Godkjenning av saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 5/15        Godkjenning av Protokoll fra AU-møte 03.11.2014
Vedtak: Godkjent

Sak 6/15        Prosjekt «En levekårsundersøkelse blant polioskadde i Norge»

 • Få til et møte med Bufdir vedr. rapportering.
  Vedtak: Stein lager utkast til brev som sendes på sirkulasjon. Ber om møte med  BUFDIR om de kan godkjenne penger brukt før 2014 kan overføres og tas med i prosjektregnskapet.
  Spør også om de er interessert i en gjennomgang av undesøkelsen.

Sak 7/15        Fagrådet. Nasjonale standarder.
Vedtak: Tas opp på neste møte med fagrådet

Sak 8/15        Årsmøte 24. – 26. april 2015 på Park Inn Oslo Airport, Gardermoen

 1. Huskeliste
 2. Delegatliste
 3. Deltakerliste
 4. Innbydelse
 5. Påmeldingsskjema
 6. Vedtekter Vårt eget Fond
 7. Vedtekter LFPS
 8. Handlingsplan 2015
 9. Program
 10. Saksliste
 11. Forretningsorden
 12. Invitere gjester

Vedtak: Ragnhild sender årsmøtepapirene til Ellen Trondsen for utsendelse til                           lokallagene.

Sak 9/15        www.polionorway.no
Vi har fått informasjon om at NHF holder på å lage en felles plattform for WEB baserte løsning / hjemmeside som også omfatter landsforeninger og lokallag.
Vedtak: AU ser betydningen av å ha en felles plattform og være lojale mot NHFs  sine løsninger. Vi anbefaler derfor å gå videre med denne saken.

Sak 10/15      NHFs Landsmøte 2015
Vedtak: Representanter ut i fra vedtekten for LFPS. Leder og nestleder skal representere.

Sak 11/15      Nordisk samarbeid
Vedtak: PTU vil gi tilbakemeldinger om videre samarbeid etter deres neste møte.

Sak 12/15      Internasjonalt utvalg
European Polio Union – AGM 2015 – London Heathrow, 24. og 25. mai.
Vedtak: Ref tidliger vedtak hvor leder i internasjonalt utvalg og leder i LFPS reiser.
Geir Strømsholm bestiller reise.

Sak 13/15      NHFs fond og legater
Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 14/15      Folkehelselegatet lyser ut midler nå, kr. 300.000 fordelt på 1 – 3 prosjekter i 2015 – 2016. Søknadsfrist 1. april 2015. www.folkehelselegatet.no
Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 15/15        Invitasjon til åpning av hjerneåret – 19.februar 2015, i Universitetets Aula i Oslo.
Vi har pr i dag ikke noe spessielt å søke midler til, men det kan være akruelt i forbindelse med levevilkårsundersøkelsen.                          Vedtak: Ser at det kan by på problem å få representasjon på grunn av kapasitet.

Sak 16/15        Hjernerådet – Invitasjon til Årsmøtet 2015 18. mars 2015 i Oslo.
Vedtak: Leder eller nestleder vil representere.

Sak 17/15        NHF – Oversikt over årsmøter i landsforeninger og lag
Lissen Bruce kommer som representant fra NHF til LFPS sitt årsmøte .
Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 18/15        Grande rehabiliteringssenter – Invitasjon til møte 4. mars.
Vedtak: Stein møter fra hovedstyret. Han får med seg en lokal representant.

 Sak 19/15        Behandlingsreiser utlandet
Vedtak: Utvalget for behandlingsreiser møter med Behandlingsreiser 03. mars
1.
12 hos NHF. Ragnhild bestiller møterom.

Sak 20/15        KS Agenda – Invitasjon til seminaret om smart påvirkning i Oslo 4. mars 2015
Vedtak: Tas til orientering

Sak 21/15        Hovedstyremøte – hvor?
Vedtak: Ragnhild bestiller på det hotellet som er ledig på Gardermoen

Sak 22/15      Eventuelt
Se sak 19/15
Vedtak: AU har ett møte i forbindelse med møte med Behandlingsreiser.

 • Kontakt med advokat vedr arv. Kontakt med Stein
  Vedtak: Tatt til orientering

 Stein Johnsen              Geir Strømsholm                        Arne Furulund

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio