AU-møte 16. september 2015

Protokoll fra AU-møte 16.09.2015 PÅ NHF, GALLERIET

Til stede:        Geir Strømsholm, Bjørn Nilsen, Ragnhild Skovly Hartviksen
Vara: Arne Furulund

Sak 52/15      Informasjon fra Rådgiver – Prosjekt og Marked Tone Liavaag, Carl Fredrik Pedersen fra
Har du behov for Prosjektfinansiering? Markedsavdelingen i NHF kan bistå
Vedtak: Orientering fra Tone og Carl Fredrik Pedersen tatt til orientering.

Sak 53/15      Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent

Sak 54/15      Godkjenning av saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 55/15      Godkjenning av Protokoll fra AU-møte 18.06.2015
Vedtak: Godkjent

Sak 56/15      Kjøp av pc m.m.
Vår sekretær Ragnhild Skovly Hartviksens pc sluttet å virke.
LFPS er avhengig av at sekretæren har utstyr som er i orden.
Vedtak: Sekretæren innvilges ny bærbar pc inntil kr. 12.000,-.

Sak 57/15      NHF – Likeperson – gjennomføring av antall samtaler i 2014
Hovedstyret har til stadighet likepersonsamtaler uten at disse blir registrert.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 58/15      Årsmøte 2016

 1. Forslag på tema fra LFPS Trøndelag – Pusteproblematikken for poliorammede
  Vedtak: Tatt til orientering

Sak 59/15      Prosjekt levekårsundersøkelsen blant polioskadde

 • Referat fra møte 03.06.2015
 • Stopp i prosjektet – Prosjektleder Lillian Festvåg er kontaktet
 • Svar på mail fra Lillian Festvåg 04.09.2015
  Ny kontrakt med Lillian Festvåg
  Ny rapporteringsfrist til Bufdir er 15.02.2016
  Vedtak: Geir tar kontakt med Lillian Festvåg.

Sak 60/15      Websiden www.polionorway.no

 1. NHF, Karen Kvam
 2. Svein Sjølie har tilbudt seg å overta polionorway.no
  Ny kontrakt er inngått med Svein Sjølie. Kopi av kontrakt sendt NHF.
  Ny webside vil hete www.lfps.no og vil være oppe å gå i løpet av høsten.
 3. Kjell-Inge Bringedal har ansvar for nettsiden vår i dag.
  Leder har sendt oppsigelse pr. mail til Kjell-Inge
  Vedtak: Tatt til orientering    

Sak 61/15      Fagrådet – Forslag om å nedsette en gruppe som kan jobbe fram nasjonale standarder.
Vedtak: Ragnhild sjekker med Fagrådet om det er mulig å få til et møte 19. eller 26. oktober

Sak 62/15      Foreningen for muskelsyke skal opprette et Fagråd. Ønsker å få erfaring fra LFPS
Vedtak: Ragnhild sender tilbakemelding om at de kan ta kontakt.

Sak 63/15      Behandlingsreiser til utlandet
1. Geir Strømsholm og Arne Furulund har vært på møte med HOD 28.08. og 15.09.2015. Merknader / innspill fra LFPS er sammenfallende med Behandlingsreisers innspill. Nye innspill til neste møte er 05.10.2015.
2. Forslag til høringsnotat – Høringsnotat skal overleveres 01.12.2015.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 64/15      Ytringer fra Facebook
En ting til helt utenfor valget, eller er det?
Hva tenker der om at alle oss svakeste Poliotter vi som ble sterkest rammet av Polio. Vi som nå også sliter med store utfordringer i forhold til senskader ikke skal få lov å reise til varmere land forrehabilitering. På grunn av at vi må kunne klare oss 100% på egenhånd altså vi får ikke dekket noen form for assistent der nede i varmen.
obber LFPS for de svakeste? Bare en tanke??
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 65/15      Plakater – forslag fra Phuoc Tan Le
Vedtak: Ragnhild tar kontakt med NHF og hører om de har logo med            høyoppløsning. Hvis ikke NHF har blir Svein Sjølie kontaktet om                    kostnader til å lage en høyoppløselig logo.

Sak 66/15      Steffensrud – Stein Johnsen har vært på møte med dem. Se referat.
Dersom LFPS ønsker det kan jeg (Stein) gjerne stille opp i forhold til undervisning av personalet, møte med poliogruppene og som medlem i Brukerutvalget.
LFPS bifaller ønsket fra Stein Johnsen.
Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 67/15      Annonsetilbud på Tv2Torget.no.
Vedtak: Geir tar skriftlig kontakt med Tv2Torget.no. LFPS går ikke inn for denne avtalen.

Sak 68/15      Internasjonalt utvalg

 • PTU Danmark – Invitasjon til Skandinavisk samarbeid 12. – 13.10.2015 i Danmark

LFPS sin holdning er at det skal være 2 representanter som reiser i slike sammenhenger. På grunn av LFPS sin økonomi sender vi kun 1 representant.
Vedtak: Geir representerer LFPS.

Sak 69/15      LFPS Trøndelag – invitasjon til fagdag 09.10.2015
Vedtak: Geir representerer LFPS

Sak 70/15      Sunnaas sykehus – Dialogmøte 07.10.2015
Vedtak: Geir representerer LFPS

Sak 71/15      Økonomi
Vedtak: Arne orienterte

Sak 72/15      Møteplan
Vedtak. Møteplan tatt til orientering

Sak 73/15      Eventuelt

Geir Strømsholm          Bjørn Nilsen              Ragnhild Skovly Hartviksen

 

 

 

 

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio