AU-møte 18. januar 2017

Tilstede:         Geir Strømsholm, Ragnhild Skovly Hartviksen, Bjørn Nilsen (vara)
Invitert:           Forbundsleder Arne Lein, Generalsekretær Arnstein Grendahl

INNKALLING TIL AU 18.01.2017 KL.: 11:30 PÅ NHF, SCHWEIGAARDSGT. 12, 0134 OSLO

Sak 1/17           Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent

Sak 2/17           Godkjenning av saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 3/17           Godkjenning av protokoll fra møte 04.10.2016
Vedtak: Godkjent

Sak 4/17           Økonomi –

 1. Kostnader drift av LFPS – Forbundsleder Arne Lein og Generalsekretær Arnstein Grendahl.

Det ble orientert fra LFPS til forbundsleder og generalsekretær om den økonomiske situasjonen til LFPS. Generalsekretæren orienterte om spillmeldingen og hva den kunne bety for fremtidige inntekter.

 1. NHF – Bytte av regnskapsfører
  Dette ble diskutert omgående med generalsekretær jmf. brev fra Kjell Hanstad i NHF.
  Vedtak: LFPS og NHF vil se på dette i fellesskap uten at det ble trukket noen konklusjon.

Sak 5/17           NHF Landsmøte 2017
1. Forslag til endring av NHFs lover vedr. Landsforeningens «medlemskap»

 1. Delegatfordelingsliste
 2. Fra Valgkomitéen

Vedtak: Fra LFPS deltar fortrinnsvis leder og nestleder. Brev fra valgkomitéen tas opp til behandling på Hovedstyremøte 7. februar.

Sak 6/17           Velkomstbrev til nye medlemmer.
Hovedstyreprotokoll 86/16
Vedtak: Ferdig redigert. Kan sendes ut til administrasjonen i NHF for utsending til  nye medlemmer.

Sak 7/17           Rehabilitering nettverksgruppe
Vedtak: Ragnhild Skovly Hartviksen jobber videre med saken.

Sak 8/17           Sunnaas Sykehus HF, Brukerutvalg. Hvordan gi innspill på tilbakemeldinger fra medlemmene?
Vedtak: LFPS tar til etterretning retningslinjer fra Brukerutvalget fra Sunnaas.

Sak 9/17           Rolf Wahlstrøm – Utspill fra Arne Lein og NHF – vedr. fysioterapilista.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 10/17        Trykking av bladet Polio

 • Polioannonser 2016
  Vedtak: Netto annonseinntekter i bladet Polio utgjorde for 2016 ca. kr. 30.000,-

Sak 11/17        Hjernerådet

 1. Brev fra valgkomitéen til Hjernerådets medlemmer
 2. Nyhetsmail desember 2016
 3. Invitasjon fra LHL til ettårsmarkering for LHL Hjerneslag

Vedtak: Tatt til orientering

 

Sak 12/17        Behandlingsreiser til utlandet – Høring. Høringsfrist 10.03.2017

Vedtak: Fremlegges for Hovedstyret.

 

Sak 13/17        Senter for sjeldne diagnoser – Kursoversikt 2017Vedtak: Tatt til orientering

Sak 14/17        NHF – Behov for medlemmer til fagutvalg Helse vår og Helse høst.
Brev til medlemsorganisasjoner om forslag på nye saksordførere.
Forslag sendes til NHF innen 15. januar 2017.
ExtraStiftelsens frist er 16. januar 2017

Vedtak: Tatt til orientering

 

Sak 15/17      Edvard Henry Fuglstads dødsbo – Utlodning og utbetalingsliste. Utbetaling til LFPS kr. 180.259,06. Inn på konto 29.12.2016

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 16/17        Bill & Melinda gates Foundation.
Invitasjon til rundbordsdiskusjon om polio torsdag 26. januar 2017 kl. 19:00 –21:00 på Louise Restaurant, Aker Brygge, Oslo

Vedtak: Geir Strømsholm representerer LFPS.

 

Sak 17/17        Eventuelt

 1. NASPA – Egenandel sykdom
 2. NHF – Flere prosjekter

Vedtak: Eventueltsaker tas til orientering

VEL MØTT!

Med hilsen

 

 

Geir Strømsholm                                                                                        Ragnhild Skovly Hartviksen

Leder                                                                                                            Sekretær

 

 

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio