AU-møte 2. november 2015

Protokoll fra AU-møte 02.11.2015 PÅ RADISSON BLU, GARDERMOEN

Til stede:        Geir Strømsholm, Bjørn Nilsen, Ragnhild Skovly Hartviksen.
Forfall: Arne Furulund (vara)

Sak 74/15      Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent

Sak 75/15      Godkjenning av saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 76/15      Godkjenning av Protokoll fra AU-møte 16.09.2015
Vedtak: Godkjent

Sak 77/15      NHF
Dokumentasjonskrav med landsforeningene

  1. Fakturamal
  2. Mal for utgiftsdekning
  3. Mal for utbetaling av styregodtgjørelse
  4. Fullmaktsmatrise Attestasjoner

Anvisninger
1. Rutiner for innsendelse av dokumentasjon

 1. Avtale om fakturering av regnskapstjenester
  Hva er timeprisen på selvkost i dag? Denne må fremgå i avtalen. Avtalens varighet og oppsigelsesklausuler mangler.
  Vedtak: AU-vedtaket oversendes NHF.

Pkt. 1 med underpunkter tatt til orientering og oversendt vår kasserer.

Sak 77/15      lfps.no

 1. NHFs retningslinjer – kommunikasjon – media
 2. Forskrift om uu av IKT-løsninger
 3. no / lfps.no

Vedtak: Pkt. 1 og 2 er oversendt webredaktør.

Pkt. 3 – Stein Johnsen overfører i morgen 03.11.2015 det juridiskeansvaret for lfps.no til ny leder, slik at webredaktør kan begynne å legge inn saker på vår ønskede hjemmeside.

Sak 78/15      NHF gir støtte til funksjonshemmede flyktninger.
Skal LFPS gjøre det samme?
Vedtak: På grunn av LFPS sin økonomiske situasjon kan vi dessverre ikke være med å gi økonomisk støtte til dette arbeidet.

Sak 79/15      Universell Utforming – Invitasjon til praktisk rettet fagseminar om universell utforming og lys, kontraster og akustikk 26. november 2015 på Hamar Kulturhus
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 80/15      lfps.no
Vedtak: Se sak 77/15

Sak 81/15      NHFs reiseforsikring kun elektronisk utgave.
Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 82/15      Nasjonalt kunnskapssenter – Seminar for å få flere gode forslag fra pasienter / brukere.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 83/15      Behandlingsreiser
Vedtak: Forslag til møte med Behandlingsreiser 16. februar 2016 på NHF Galleriet

Sak 84/15      Levekårsundersøkelse blant polioskadde i Norge Medisinsk polioartikkel.
Vedtak: Den ferdigstilles og sendes til Scandinavian Rehabilitation Medicin Journal i løpet av neste uke. Det vises til protokoll fra møte i Fagrådet 02.11.2015.

Sak 85/15      Oppstart av NHFs strategi- og organisasjonsutviklingsprosess.
Oppnevning av prosessambassadør senest 5. november 2015
Vedtak: AU foreslår Phuoc Tan Lee som representant fra LFPS.

Sak 86/15      Bufdir – Ny veileder for tilgjengelige møter

http://www.bufdir.no/uu/Arranger_universelt_utformet_motekonferanse/
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 87/15      Oslo Kemnerkontor. Frigivelse av midler på skattetrekkskonto.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 88/15      Rotary Norden – udetonert bombe – 10.000 nordmenn med polio-senskader?
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 89/15      InnoMed – Invitasjon til Innovasjonskonferanse 2015 19. november 2015, Stjørdal.
Påmeldingsfrist 13. november 2015.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 90/15      PUST – Faglig e-læringskurs PUST – evaluering

 • Informasjon om evaluering av PUST
 • Evaluering av kurset PUST

Vedtak: Sendes ut til fylkeslagene

Sak 91/15      LDO – CRPD-rapporten til FN
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 92/15      Steffensrud – Spørsmål om en representant kan komme og informere om LFPS på gruppeoppholdet.
Vedtak: Stein Johnsen er brukerrepresentant i brukerrådet Steffensrud og møter på vegne av LFPS.

Sak 93/15      Møteplan – Endring av møtedato i mars 2016?
Vedtak: Ny møtedato for Hovedstyret – mars 2016 er tirsdag 8. og onsdag 9. mars 2016

Sak 94/15      EPU AGM 3. – 5. juni 2016 i Slovakia.
Vedtak: AU foreslår for hovedstyret at leder Internasjonalt utvalg representerer LFPS, og hvis økonomien tilsier det reiser også et medlem fra Internasjonalt utvalg.

Sak 95/15      NHF – Forslag om fritt behandlingsvalg
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 96/15      Eventuelt

Geir Strømsholm              Bjørn Nilsen          Ragnhild Skovly Hartviksen

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio