Hovedstyre 17. – 18. august

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 17.-18.08.2015 PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS, OSLO AIRPORT, GARDERMOEN

Tilstede: Geir Strømsholm, Bjørn Nilsen, Arne Furulund, Ragnhild Skovly Hartviksen, Phuoc Tan Le.
Vara: Line K. Hersve

Forfall: Vara Stein Johnsen

Presentasjonsrunde av nye styret

Saksliste

Sak 54/15      Godkjenning av innkalling
            Vedtak: Godkjent

Sak 55/15      Godkjenning av saksliste
                        Vedtak: Godkjent

Sak 56/15      Protokoll fra konstituerende styremøte 25.04.2015
                        Vedtak: Godkjent

Sak 57/15      Referat fra AU møte 18.06.2015
                        Vedtak: Tatt til orientering

Sak 58/15      Protokoll fra Årsmøte 2015
                        Vedtak: Tatt til orientering

Sak 59/15      Referater og protokoller fra lokallagene
LFPS Akershus                    Styremøteprotokoll         13.05.2015
LFPS Akershus                     Styremøteprotokoll       17.06.2015                    Aust-Agder Poliolag         Årsmelding                          2014
Aust-Agder Poliolag         Referat fra styremøte    07.01.2015
Austt-Agder Poliolag       Referat fra styremøte    13.02.2015
Aust-Agder Poliolag         Referat fra styremøte    23.02.2015
Aust-Agder Poliolag         Referat fra styremøte    22.04.2015
Aust-Agder Poliolag         Referat fra styremøte   15.05.2015
Aust-Agder Poliolag         Sommerarrangement    15.06.2015
Aust-Agder Poliolag         Styremøteprotokoll       17.06.2015
Aust-Agder Poliolag        Årsmøteprotokoll            2015                        Aust-Agder Poliolag        Nytt styre                              2015
Aust-Agder Poliolag       Årsregnskap                         2014                        Aust-Agder Poliolag       Styremøtereferat             20.07.2015
Buskerud polioforening     Regnskap                         2014
Buskerud polioforening     Årsmelding                     2014                        Buskerud polioforening     Årsmøteprotokoll       24.03.2015
Buskerud polioforening     Styremøteprotokoll   04.02.2015
Buskerud polioforening     Styremøteprotokoll   24.03.2015
Buskerud polioforening     Styremøteprotokoll    24.03.2015
Buskerud polioforening     Styresammensetning   2015
LFPS Hedmark        Årsberetning                     2014
LFPS Hedmark        Årsregnskap – Balanse                     2014
LFPS Hedmark       Årsregnskap – Resultatrapport    2014                        LFPS Hedmark       Revisors beretning
LFPS Hedmark       Årsmøteprotokoll                            20.03.2015
LFPS Hedmark     Referat fra års- og medlemsmøte
LFPS Hedmark     Styremøteprotokoll            05.05.2015                        LFPS Hedmark     Styremøteprotokoll             03.06.2015                        Hordaland Poliolag  Protokoll fra styremøte  11.06.2015                        LFPS Trøndelag    Styremøteprotokoll                 22.04.2015

                        Vedtak: Tatt til orientering

 

Sak 60/15      Økonomi ved kasserer

 1. Orientering fra kasserer
 2. Skal vi fortsette å ha Vårt Eget Fond?
  Saken forberedes og legges fram for Årsmøte 2016 til behandling.

Vedtak: Arne Furulund og Phuoc Tan Le forbereder saksfremlegg til Årsmøte 2016.

Sak 61/15      Kasserers fullmakt til å attestere på regninger/fakturaer

Vedtak: Kasserer har fullmakt til å attestere alt av regninger/fakturaer som gjelder  drift (herunder årsmøte).

 

Sak 62/15      Intern regulativ for øvrige råd- og utvalg
Vedtak: Ingen endring i satsene for øvrige råd- og utvalg. Sekretær sjekker med  NHF at satsen for tapt arbeidsfortjeneste er riktig.

Sak 63/15      Innkommen post / e-mail

 1. Kulturdepartementet – Høring pengespillovens § 10
 2. NHF – Forskrift om aktivitetshjelpemidler
 3. Flyktningetenesta Eid kommune, Katrine R. Nautvik – Spørsmål om polioforeningen

Vedtak: Representant fra LFPS Nordvest er i kontakt med   Flyktningetenesta Eid kommune.

 1. NHF – Rapport Rett til hjelpemiddel i rett tid
 2. Helseinfonett – Nyhetsbrev
 3. NHF – Referat fra NAV brukerutvalg 19.03.2015
 4. Wide e-mail – Sterk rygg Norge – Holdningsvest
 5. NHF – Vern retten til hjelpemidler
 6. NHF – Landsmøte
 7. NHF – Regjeringens strategi mot barnefattigdom 2015 – 2017
 8. NHF – Underskriftskampanje – ikke fjern retten til hjelpemidler i folketrygden
 9. Astrid Øigård – Spørsmål om HC-parkeringskort og legeattest.

Vedtak: Arne Furulund har sendt svar til Astrid Øigård vedr. spørsmålet.

 1. NHF, Kristin Berg – Samarbeidsverksted 2015
 2. Bransjeregisteret for samfunnsnyttig lotterivirksomhet – Innkalling til Årsmøte 10. juni, Oslo

Vedtak: NHF møter for LFPS

 1. Valnesfjord Helsesportsenter – Nyhetsbrev
 2. Fra Lillian Festvåg – Helse Sør-Øst – LFPS står ikke oppført på lista over brukerorganisasjoner på nettsiden til Helse Sør-Øst. http://www.helse-sorost.no/pasient_/rehabilitering_/rehabiliteringstilbud_/nevrologiske-og-nevromuskulere_

Vedtak. Sekretær sender mail til Helse Sør-Øst vedr. oppføring på lista over  brukerorganisasjoner

 1. Noreply frankeringsmaskin – info om besparelse ved å eie frankeringsmaskin
 2. Noinntekter frivillig – Spørreskjema for kartlegging av inntekter til frivillig sektor

Vedtak: Arne Furulund har svart

 1. NHF – Fra statsråd, rett til kontaktlege for alvorlig syke
 2. NHF – Lettere å få bil med firhjulstrekk
 3. Marketing Office – Tilbud på markedsføring
 4. no – ny e-post og nettadresse
 5. Sissel Mordre, Norges idrettsforbund, Songsvann sommerskiskole for bevegelseshemmede 10 – 14 år, 10. – 14. august 2015
 6. Infobrev fra NHFs organisasjonskonsulent Thorleif Støylen, Ansvar for studiearbeid

Vedtak. AU har svart organisasjonskonsulenten at post sendes til

   post@polionorway.no

 1. LFPS Akershus og Østfold – Invitasjon til fagdag 5. september 2015 på Quality Mastemyr

Vedtak: Phuoc Tan Le representerer LFPS

 1. AGM / EPU
  1. Post-poliomyelitis syndrome as a possible viral disease
  2. The post polio syndrome rehabilitation programme and outpatient clinic
  3. Every last child
  4. Treasurer’s report for year ending 31 december 2014
  5. Events & Conference Plans
  6. PPS research
  7. EPU presidents reoirt annual general meeting London Heathrow Marriott Hotel 25 may 2015
  8. European Polio Union – Annual general meeting – Resolutions
  9. European Polio Union – Annual general meeting
  10. European Polio Union – Splash Opener
  11. Bryan Rowley – Growing up with The British Polio Fellowship
  12. Post-poliomyelitis syndrome as a possible viral disease – Final published
 2. Sunnaas Sykehus – Brukerutvalget
  1. Innstillingsbrev FFO, SAFO 2015
  2. Brukerutvalget 2013 – 2015
  3. Klipp fra ehandbok SunHF

Vedtak. Sekretær tar kontakt med Ellen Trondsen vedr. forslag på kandidat  til brukerutvalget. Styrets forslag var Snefrid Bergum. Svarfrist for tilbakemelding 15.09.2015.
Svar sendes Karstein Kristensen

 1. Oppdatering fra NHFU
 2. Polio Infos
 3. Sunnaas Sykehus -. Dialogmøte 19. september

Vedtak: Phuoc Tan Le representerer LFPS.

           Sekretær sjekker at møtedatoen er riktig.

 1. Nytt fra NHFU
 2. NHFU Sørvest – Storbyweekend for NHFUere fra hele landet

Vedtak: Leder sender svar til NHFU Sørvest

 1. NAV Brukerutvalg – referat 22.06.2015
 2. KUD – Høringsnotat – utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill. Høringsfrist 01.12.2015
 3. Hdir Informasjonsmøte om nytt oppdrag fra HOD vedrørende behandlingsreiser til utlandet fredag 28.08.2015 kl. 11:00 – 13:00. Møtet avholdes i Helsedirektoratet

Vedtak: Kasserer og leder representerer LFPS.

 1. Sunnaas – Brukerutvalget

Invitasjon til Dialogmøte 07.10.2015 på Sunnaas Sykehus. Påmeldingsfrist 16.09.2015

 1. KS Agenda – Kurs- og kompetanseutvikling. Kurs Smart påvirkning 28.09.2015. Påmeldingsfrist 08.09.2015. Pris kr. 1.990,-
 2. NHFU – Info om NHFUs planer for 2. halvår 2015
 3. Spilleriet – Søknad om å spille bingo

Vedtak: Leder har sendt inn søknad

 1. VKS Norge AS – Invitasjon til informasjon om seminar for frivilligheten i Bodø og omegn 24. august 2015
 2. Norges idrettsforbund, Vigdis Bente Mørdre – rugby-kick-off-final 25.08.2015, Oslo
 3. ExtraExpress – Søknadsfrist 15. september 2015
 4. Med konferansen Friskliv, Læring, Mestring – med brukerne i sentrum ønsker Helsedirektoratet og NK LMH å skape en plass som skal inspirere, gi faglig påfyll og bidra til økt samarbeid i helsetjenesten
 5. Den norske turistforeningen – tilrettelagte turer

Vedtak: Sendes alle lokallag + styret

 1. NHF – Invitasjon til organisasjonskurs 12. – 13. november 2015, Park Inn, Gardermoen. Påmeldingsfrist 12. oktober 2015.

Vedtak: Øvrige punkter tatt til orientering

Sak 64/15      Årsmøte 2015 – Evaluering
Vedtak: Evaluering tatt til orientering

Sak 65/15      Årsmøte 2016

 1. Dato: 22. – 24.04.2016
 2. Hvor: Park Inn, Gardermoen

Vedtak: Sekretær sender forespørsel til lokallagene om temaer de ønsker å ta opp  på fagdagen.

Sak 66/15      Tilbakemelding til NHF om møtekollisjon mellom ulike landsforeninger og regioner
Sekretær har sendt mail til Generalsekretær Arnstein Grendahl, NHF vedr. saken
            Vedtak: Sekretær svarer fra henvendelse fra Arnstein Grendahl

Sak 67/15      Polioundersøkelsen LFPS 2014 – En levekårsundersøkelse blant polioskadde i Norge

 • Referat fra møte 03.06.2015
 • A national survey on health and living conditions in Norwegian polio survivors 2014. 20-year follow-up study
 • Polioundersøkelsen 2014 – Endelig
 • Mail fra Steinar Øyhaugen 31.07.2015
 • Honorar / godtgjørelse til Lillian Festvåg
 • Økonomi

Vedtak: Referatet sendes ut til prosjektgruppa, styret og Fagrådet. Leder ser på  økonomien i prosjektet og tar kontakt med impliserte parter.

Sak 68/15      Internasjonalt Utvalg

 1. Postpolio i Danmark

Vedtak: Leder følger opp i forhold til nordisk samarbeid

 1. Post-polio Health
 2. EPU – bilder av delegater fra EPU AGM 25.05.2015
 3. EPU – Minutes of annual general meeting 25.05.2015
 4. EDF Answers to List of Issues on the EU report
 5. Poliokonferanse I Australia 20. – 22. september 2016
 6. Book «A letter from Amerika» Geraldine O’Neill
 7. Publikasjon – Polio-echo – “A better understanding of Poliomyelitis and PPS”.
 8. EPU – The British Polio Fellowship has come up with a novel “Why not paint a building for polio day 2015?

Vedtak: Øvrige punkter tatt til orientering

 

Sak 69/15      Representasjoner
Geir Strømsholm           NHFs Landsmøte              2015 Levekårsundersøkelse blant polioskadde         03.06.15

Bjørn Nilsen                NHFs Landsmøte         2015
Stein Johnsen             Levekårsundersøkelse blant polioskadde         03.06.15
Ragnhild S. Hartviksen     Levekårsundersøkelse blant polioskadde         03.06.15

Møte med NHF vedr. rehabilitering                     21.05.15
Phuoc Tan Le      Møte med NHF vedr. rehabilitering                     21.05.15

                        Vedtak: Tatt til orientering

Sak 70/15      Råd og utvalg
Skal vi fortsatt ha Behandlingslinjer på nett?
Vedtak: På grunn av lagets økonomi ser vi oss nødt for å la Behandlingslinjer på nett bero.

Sak 71/15      Verving – Line K. Hersve

Vedtak: Nytt utvalg mot «nye landsmenn». Utvalget består av Line K. Hersve og Phuoc Tan Le.

Sak 72/15      Utstyr / Materiale

 1. Plakater i ulike størrelse for å henge opp

Vedtak: Phuoc lager forslag til LFPS plakat

Sak 73/15      Websiden
Vedtak: Leder tar kontakt med webansvarlig.

Sak 74/15      Fagrådet – Forslag om å nedsette en gruppe som kan jobbe fram nasjonale standarder

                                   Vedtak: Tas opp på neste Fagrådsmøte

Sak 75/15      Ha- og rehabilitering
Invitere Torill Heggen Munk fra NHF til neste Hovedstyremøte?

Vedtak: Torill Heggen Munk inviteres til hovedstyremøte i oktober

 

Sak 76/15      Lokallagenes navn
NHF lover § 3-1 Navn: Landsforeningens lokallagsnavn skal være Landsforeningens navn + stedsnavn/område (eks. LFPS Nordvest)
Vedtak: Brev sendes til lokallagene om å endre lokallagets navn. Husk å endre  vedtektene på førstkommende årsmøte.

Sak 77/15      Møteplan
                        Vedtak: Møteplan godkjent

Sak 78/15      Eventuelt

Line K. Hersve         Poliovaksine – hvordan blir dette informert?

Vedtak: Folkehelseinstituttet har ansvar for å informere om poliovaksinen.

Geir Strømsholm        Bjørn Nilsen                            Arne Furulund
Ragnhild Skovly Hartviksen         Phuoc Tan Le

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio