Hovedstyremøte 8. og 9. mars 2016

Tilstede:         Geir Strømsholm, Bjørn Nilsen, Arne Furulund, Ragnhild Skovly Hartviksen, Phuoc Tan Le

Forfall:           Line K. Hersve (vara) og Stein Johnsen (vara) 08.02.2016

Protokoll fra hovedstyremøte 08.03 – 09.03.2016 kl. 11:30 på Park Inn by Radisson Oslo Airport

Sak 20/16      Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent

Sak 21/16      Godkjenning av saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 22/16      Protokoll fra Hovedstyremøte 26.01.201
Vedtak: Godkjent

Sak 23/16      Protokoll fra AU møte 16.02.
Vedtak: Godkjent

Sak 24/16      Referater og protokoller fra lokallagene

 1. LFPS Aust-Agder Referat fra styremøte          01.2016
 2. LFPS Aust-Agder Innkalling til årsmøte          03.2016
 3. LFPS Aust-Agder Referat fra styremøte          02.2016
 4. Hordaland poliolag Referat fra styremøte          01.2016
 5. LFPS Nord Referat fra styremøte          02.2016
 6. LFPS Nordvest Rapportskjema                    2016
 7. LFPS Nordvest Revisjonsberetning                        2016
 8. LFPS Nordvest Regnskap med noter          2015
 9. Oslo poliolag Protokoll fra styremøte       01.2016
 10. LFPS Trøndelag Referat fra styremøte 02.2016
 11. LFPS Trøndelag Årsmelding 2015
  Vedtak: Tatt til orientering

Sak 25/16      Økonomi ved kasserer
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 26/16    Brønnøy Tingrett
Underretning om testament 16-028200DFA-BRON:
Avdøde Edvard Henry Fuglstad
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 27/16      Innkommen post / e-mail

Retningslinjer for forskningssøknader til Extrastiftelsen 2016

 1. NHF – Til deg som er tillitsvalgt
  1. Ny logo
  2. Fornyelsesprosessen er i gang
  3. Skuffende handlingsplan om uu
  4. Ny søknadsrunde for ExtraExpress
 2. NHF – Invitasjon til organisasjons- og påvirkningsarbeid 2. – 3. juni 2016, Scandic Hotel, Asker – Påmeldingsfrist 29. april. Kun 20 deltakere kan delta.
 3. NHF – Invitasjon til BPA-kurs 26. – 27. mai 2016, Park Inn, Gardermoen. Påmeldingsfrist 29. april før kl. 12:00.
 4. KS Agenda – Kurs i kommunikasjon og mediehåndtering 14.03.2016, Oslo
 5. KS Agenda – Invitasjon til Inspirasjonsdagen 2016 25. april 2016, Oslo
 6. NHF – Ny Veileder for saksbehandling
 7. NHF – Kursplaner 2016
 8. NHF – Erfaringer akuttreparasjon av hjelpemidler
 9. Healthcare Spacelist Database
 10. Hjernerådet – Medlemsmøte og Årsmøte 2016 – 1. mars – Oslo. Påmeldingsfrist
 11. NHF – Presentasjon og oppgaver samfunnsoppdrag
 12. Sunnaas sykehus – Åpent møte om Strategi for Sunnaas sykehus mot 2030. Møtedato 4. april 2016. Påmeldingsfrist 29.03.2016

Vedtak: Geir Strømsholm deltar

 1. SAFO – Prosjekt talegjenkjenning – Invitasjon til informasjonsmøte i uke 10
 2. Filmplot Videoproduksjon – Filmproduksjon og extrastiftelsen
 3. NHF – Brukerutvalget NAV Hjelpemidler
  1. Referat fra Brukerutvalget
  2. NHF-erfaringer akutt reparasjon Brukerutvalget 10.02.2016
  3. Nav reparasjon av hjelpemidler ved akutt behov BU 10.02.2016
 4. Möten för alla
 5. Direktorat for forvaltning og IKT (Difi) – Er du klar til å motta brev fra det offentlige digitalt? Digital postkasse. Postens Digipost eller e-Boks

Vedtak: Punkt 1 – 12 og 14 – 18 tas til orientering

 

Sak 28/16      Internasjonalt utvalg

 1. Nouvelles coordonnees glip – polio-france.org (ny webside)
 2. 2016 Rare Disease Day video
 3. Register for the European Conference on Rare Diseases 2016
 4. Eurodis / CNA / CEF / Refugee crisis
 5. Eaneurology – Neuropenews 03 2016
 6. John R. McFarlane – EPU Launches “PoPSyCle” – Post-Polio Syndrome Centre for Life-long Excellence
 7. Mail fra PTU Danmark
 8. Mary-Ann Liethof, Polio Australia Incorporated – Polio Oz News Autumn 2016

Vedtak: Tatt orientering

 

Sak 29/16      Årsmøte 2016

 1. Årsberetning
 2. Handlingsplan 2016
 3. Fellesforslag til Årsmøte fra Buskerud, Vestfold og Telemark
 4. Styrets forslag til Årsmøte
  1. Organisering
 5. Vårt Eget Fond – Arne og Phuoc
 6. LFPS vedtekter

Vedtak: Pkt. 2 ses i sammenheng med sak 32. Øvrige punkter er behandlet og legges fram for Årsmøtet.

Sak 30/16      Utvalg – nye landsmenn v/Line K. Hersve og
Phuoc Tan Le.

Powerpointpresentasjon finnes nå på norsk, engelsk og fransk. Det jobbes med å få presentasjonen på flere språk.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 31/16      Representasjoner
Geir Strømsholm    Årsmøte i Hjernerådet     01.03.2016Vedtak: Tatt til orientering

Sak 32/16      Trykking av bladet Polio

Ved en forundersøkelse kan det se ut som at det kan inngås avtale om rimeligere trykking og utsending. Hovedstyret vil prioritere arbeidet med å få redusert kostnadene, og søke midler fra andre instanser.
Kostnadene ved å trykke 4 blader vil det fremdeles bli en stor kostnadspost. Hovedstyret vil legge fram for Årsmøtet at utgivelse av bladet reduseres til 3 nummer pr. år uten forringelse av informasjon til medlemmene.
Vedtak: Forslaget fremlegges for årsmøtet

Sak 33/16      lfps.no – Status
Hovedstyret synes arbeidet går sakte fremover
Vedtak: Leder tar kontakt med webredaktør

Sak 34/16      Regnskap LFPS 2015
Regnskapet for 2015 er revidert og godkjent av revisor.
Vedtak: Hovedstyrets medlemmer har undertegnet de nødvendige rapporter.

Sak 35/16      Eventuelt
Geir Post i retur
NHFs medlemsregister er under konvertering og vil bli                       rettet opp.

 1. Info fra årsmøte i Hjernerådet
  Geir informerte fra Hjernerådet
 1. Phuoc Artikkel – Møte for endringsagenter for Strategi- og Organisasjonsutvikling
  Phuoc orienterte fra møtet.

Gardermoen 08.03.2016

Geir Strømsholm                             Bjørn Nilsen            Arne  Furulund
Ragnhild Skovly Hartviksen                                            Phuoc Tan Le

 

 

 

 

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio