Hovedstyremøte 5. – 6. oktober 2015

Protokoll fra Hovedstyremøte 05.-06.10.2015 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Tilstede: Geir Strømsholm, Bjørn Nilsen, Arne Furulund, Ragnhild Skovly Hartviksen, Phuoc Tan Le.
Forfall:   Vara: Stein Johnsen, Line K. Hersve

06.10.2015    Kl. 10:00        Hab- og rehabilitering v/Torill Heggen Munk, NHF.
Torill orienterte om rehabiliteringa. Det var interessant og lærerikt.

Sak 79/15      Godkjenning av innkalling
                        Vedtak: Godkjent

Sak 80/15      Godkjenning av saksliste
                        Vedtak: Godkjent

Sak 81/15      Protokoll fra Hovedstyremøte 17.-18.08.2015
                        Vedtak: Godkjent

Sak 82/15      Referat fra AU møte 16.09.2015
                        Vedtak: Godkjent

Sak 83/15      Referater og protokoller fra lokallagene

 1. LFPS Akershus Protokoll fra styremøte           08.2015
 2. Aust-Agder Poliolag Referat fra Sverigetur    21.08.2015
 3. Aust-Agder Poliolag Referat fra styremøte     09.2015
 4. Hordaland poliolag Referat fra styremøte       08.2015
 5. LFPS Trøndelag Referat fra styremøte               09.2015
 6. LFPS Vest-Agder Referat fra medlemstur       07.08.2015
 7. LFPS Østfold Referat fra styremøte                   08.2015

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 84/15      Økonomi ved kasserer
Hovedstyret ser at kostnaden med vårt blad er en stor post, og i den forbindelse ønsker hovedstyret å bli orientert. Avtalen med trykkeriet må fremlegges. Trykkeri, annonser m.m. tas opp som sak på neste hovedstyremøte i november. Sekretær tar kontakt med Stein Johnsen.
LFPS økonomi er fortsatt anstrengt pga manglende inntekter.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 85/15      Gaver

 1. Fra Vestfold poliolag – mottatt en gave på kr. 25.000,- til Levekårsundersøkelsen, merket til Levekårsundersøkelsen
  1. Geir har takket for gaven og spurt Vestfold poliolag om de kan endre merknaden til drift istedenfor til Levekårsundersøkelsen
  2. Svar fra Vestfold poliolag pr. mail om at gaven endres til at gaven skal gå til drift og ikke til Levekårsundersøkelsen.
   Vedtak: Tatt til orientering

Sak 86/15      Kjøp av pc med nødvendig programvare.
AUs vedtak: Sekretæren innvilges ny bærbar pc inntil kr. 12.000,-.
Vedtak: Det kan kjøpes inn pc til leder, nestleder, kasserer og sekretær og avskrives med 1/3 del hvert år. Ved fratredelse i styret kan pc kjøpes til avskrevet verdi. Hovedstyret støtter AUs vedtak om innkjøp av pc til sekretær. I tillegg innvilges kjøp av ekstern harddisk.

Sak 87/15      Innkommen post / e-mail NHF

  1. Har du behov for Prosjektfinansiering? Markedsavdelingen i NHF kan bistå
  2. Likeperson – gjennomføring av antall samtaler i 2014
  3. Protokoll fra Landsmøte 2015
 1. FUNKA – Oppdatert nr. 7-2015
 2. LFPS Trøndelag – Info vedr. medlemsblad og invitasjon til fagdag 07.10.2015
 3. Universell Utforming – Møte om traineeordning i Oslo kommune 3. september 2015 kl. 14:00 – 15:30, Sagene kino, Oslo
 4. Foreningen for muskelsyke skal opprette et Fagråd. Ønsker å få erfaring fra LFPS
 5. Nytt nasjonalt legevaktnummer 116117 fra 01.09.201
 6. Norges idrettsforbund
  1. Invitasjon til grenseløs idrettsdag 21.10.2015 på Ekeberg Idrettshall, Oslo
  2. Nybegynnerkurs i tegnspråk 08.10.2015 på Osloidrettens Hus, Oslo
  3. Innbydelse til sportsskolen i Østfold
 7. Forespørsel fra studenter ved Høgskolen i Oslo / Akershus – vedr. utvikling av klær
 8. NHF – Jobbverksted 2015, et spleiselag?
 9. Tilbud fra TV2 Torget.
  1. Geir har sendt svar til TV2 Torget om at LFPS takket nei til tilbudet om annonseplass
 10. Verisure Norge – Tilbud på boligalarm
 11. Helse Norge – reduserer sykefravær – helseforsikring
 12. NHF – Regnskapsrapporter
  1. Det skal tas testprøver før alle slipper til
 13. NHF – Erfaringer – Aktivitetshjelpemidler
 14. com – Si farvel til Bix – Nå får du 50 GB lagring hos RushFiles
 15. NRK – Nordmenn frykter smitte fra flyktninger
 16. Innomed – Invitasjon til Innovasjonskonferanse 19.11.2015, Størdal
 17. NHF – NAV Brukerutvalg – Bil
 18. Institutt for personalutvikling
  1. HRM konferanse 2015
  2. Motivasjonsdagen 2016
  3. Lederkonferansen 2016 – Ledelse på toppnivå
 19. Veileder om rehabilitering, habilitering, IP og koordinator

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 88/15      Årsmøte 2016

 1. Huskeliste
 2. Forslag på tema fra LFPS Trøndelag – Pusteproblematikken for poliorammede
 3. Påmeldingsskjema

Vedtak: Styret jobber videre med saken.

Sak 89/15      Polioundersøkelsen LFPS 2014 – En levekårsundersøkelse blant polioskadde i Norge

 • Stopp i prosjektet
 • Polioartikkel 16.09.2015

Vedtak: Leder får fullmakt til å utarbeide en endelig avtale i forbindelse med

   Levekårsundersøkelsen blant polioskadde.

Sak 90/15      Internasjonalt Utvalg

 1. PPH-15-3 (Post Polio Health)
 2. Assosiation Post Polio – Revue polio infos septembre
 3. Nordisk samarbeid
  1. Det ble ikke noe av møtet med PTU i oktober

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 91/15 Utvalg – nye landsmenn v/Line K. Hersve og Phuoc Tan Le

 • Artikkel fra NHF – Mange opplever at organisasjonene bare er for de etnisk norsk.

Vedtak: Da Line er på ferie utsettes saken til møtet i november

Sak 92/15      Representasjoner

Phuoc Tan Le          LFPS Akershus og Østfold                       Fagdag          05.09.2015.
Arne Furulund       HOD – Behandlingsreiser til utlandet                28.08.2015

15.09.2015
Geir Strømsholm     HOD – Behandlingsreiser til utlandet                28.08.2015

15.09.2015

Vedtak: Tatt til orientering

 

Sak 93/15      Utstyr / Materiale.

 • Forslag på plakat, Line K. Hersve og Phuoc Tan Le
  Vedtak: Line og Phuoc jobber videre med saken

Sak 94/15      Websiden
Websiden er under utarbeidelse. Leder orienterte om fremdriften.
Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 95/15      Behandlingsreiser til utlandet
Arne og Geir vært på møte med HOD. HOD dekker reiseutgiftene til Arne og Geir i forbindelse med deltakelse på møter. Er med i arbeidsgruppen som utarbeider høringsforslag.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 96/15      Steffensrud

 • Referat fra møte med Steffensrud. Stein Johnsen har vært i møte med Steffensrud.
 • Forespørsel om deltakelse i Brukerråd

Vedtak: Referat fra møte med Steffensrud tatt til orientering.

Hovedstyrets forslag på representant til Brukerrådet i Steffensrud foreslås

   Stein Johnsen med vara.

Sak 97/15      Fagrådet
Forslag på møtedato 02.11.2015
                        Vedtak: Forespørre de andre i Fagrådet om de har saker              som skal tas opp.

 

Sak 98/15      Møteplan
                        Vedtak: Tatt til orientering

Sak 99/15      Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

Gardermoen 06.10.2015

Geir Strømsholm              Bjørn Nilsen                                    Arne Furulund

Ragnhild Skovly Hartviksen             Phuoc Tan Le

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio