Møte med behandlingsreiser 3. mars 2015

Landsforeningens utvalg for Behandlingsreiser, Arne Furulund, Geir Strømsholm, Ragnhild Skovly Hartviksen og Stein Johnsen, hadde invitert administrasjonen i Behandlingsreiser til et møte den 3. mars d.å. på NHF`s kontor i Oslo. Fra Rikshospitalets seksjon for Behandlingsreiser møtte Kari Berg og Yndis Staalesen Strømsø.

På forhånd hadde vi sendt over noen spørsmål som grunnlag for årets møte. Det første spørsmålet gikk på anbudsprosessen, spesielt hvor i prosessen vi er nå og tidspunkt for nye avtaler.

Anbudspapirene er lagt ut. Rikshospitalet ønsker helst to steder for poliopasienter, og at minst et av disse stedene kan ta imot grupper i tiden januar til juni, og august til desember. Her hadde vi innspill på at januar og desember kan være litt kalde måneder på de stedene som er brukt til nå. Representantene fra Behandlingsreiser ga uttrykk for at de ville prøve å ta hensyn til dette ved inngåelse av nye avtaler. I anbudspapirene har de bedt om at det gis tilbud i de periodene da temperaturen er stabil mellom 18 og 30 grader C.

De nye avtalene vil bli inngått i løpet av året og vil da gjelde for 2 år med mulighet for forlengelse 1 år av gangen inntil 2 ganger. Avtalen for reise/transport delen skal ikke forlenges nå. Den gjelder fram til 2018 og er inngått med VIA Tours.

Vårt neste hovedtema var et stadig tilbakevendende spørsmål, nemlig rullestoler og mulighet til å få med dette på disse reisene. Her forteller Behandlingsreiser at i dette spørsmålet er det stor forskjell på praksis alt etter hvilket selskap som flyr og størrelsen på flyene. De har også forskjellige regler for hva som regnes som elektrisk rullestol og ev. størrelsen på disse. F.eks. flyselskapet Thomas Cock regner manuelle rullestoler med elektrisk hjelpemotor som manuelle stoler, mens de øvrige flyselskapene regner disse stolene for elektriske. Det betyr at der det første selskapet flyr er det greit å ta med manuell stol med hjelpemotor uten at dette går ut over kvoten for elektriske stoler. Thomas Cock kan ta inntil 4 elektriske stoler på de største flyene. De øvrige selskapene tar inntil 2 pr flyvning.

Noen deltakere ønsker å ha med seg både elektrisk rullestol og elektrisk scooter (minicrosser) på behandlingsreisen. Dette ville i så fall gå ut over de øvrige deltakerne, så det er ikke tillat. Derimot kan vi ta med elektrisk scooter og manuell rullestol uten at det går ut over noen kvote.

Bevegelighet. Søkere som ikke kan gå eller stå med egen muskelkraft er ikke definert som aktuelle for deltakelse på behandlingsreise. Første betingelse er at man må kunne delta på behandlingsopplegget, herunder gruppeaktivitetene, for å få plass. Men det er åpent for individuelle vurderinger. Dersom du er selvhjulpen når det gjelder daglig stell og hygiene, samt kan bruke overkroppen og samtidig kan delta på gruppeaktivitet så kan du bli vurdert for plass. For å få til dette må det detaljerte legeerklæringer/vurderinger til slik at Behandlingsreiser har best mulig grunnlag for vurdering av dette. Søknader hvor man er usikker vil bli fulgt opp med spørsmål om ytterligere opplysninger. Det er da opp til søkeren å fremskaffe slike oppdaterte opplysninger.

Flyavgangene. Prinsippet for disse reisene er at reisen, som hovedregel, skal avvikles innen 24 timer. På tilslutningsreiser opplever mange at de får for kort tid mellom flyankomst og neste avgang. Dette gjelder både under ut og hjemreise. Vi nevnte eksempler på at ved hjemreisen så har det flere ganger hendt at vi har kommet til Gardermoen etter midnatt, og at tilknytningsflyet vi har fått tildelt går videre neste morgen i syv tiden. Vi får da for lite eller ingen søvn i mellom. Dette lovte Behandlingsreiser å ta opp med Via Tours for å høre om man kan få en bedre og mere fleksibel ordning.

Overnattingssteder. Behandlingsreiser skal også ta opp med Via Tours om det blir sjekket ut med hotellene som brukes på reiser med tilslutning har de nødvendige antall handikaprom, og at disse rommene er hensiktsmessige. Senest på turen til Tenerife i januar opplevde en deltaker at det ikke var tilfredsstillende rom til disposisjon, slik at vedkommende måtte finne et annet hotell enn det som var bestilt. Dette spørsmålet vil bli fulgt opp.

Nettilgang. I de nye anbudspapirene er det et krav at vi skal få nettilgang på behandlingsstedet. Der denne pr i dag er dårlig vil det bli krav om at den blir bedret. Dette forutsettes å komme i orden når nye avtaler nå skal inngås.

Behandlingsreiser har ingen mulighet til å påvirke flytidene. Noen av deltakerne opplever det som stressende at flyene går meget tidlig om morgenen eller kommer frem sent på kveld eller etter midnatt. Dette kan ikke Behandlingsreiser ikke påvirke da man kun kjøper et bestemt antall plasser på allerede oppsatte reiser. Her er det flyselskapene og reiseselskapene som fastsetter tidene.

Dette året var det ca. 240 søkere, og vi fikk tildelt 160 plasser fordelt på Vintersol og Scandinavian Rehab. Center. Dersom det ikke skjer noen politisk endring så vil det ikke bli noen endring på plassene som er til disposisjon. Her er det viktig at vi alle passer på å argumentere for dette ovenfor sentrale politikere og byråkratene i helse Norge. Vi i Hovedstyret har bedt om møter med både Helse – og Omsorgsministeren og med Stortingets Helse – og Omsorgskomite. På disse møtene vil både Behandlingsreiser, rehabilitering her i landet og presentasjon av vår store levekårsundersøkelse være tema. Vi kommer tilbake med informasjon så snart vi vet om vi får disse møtene, og utfallet av de.

Ref: Stein Johnsen.

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio