Protokoll fra AU-møte 16.02.2016

Tilstede:         Geir Strømsholm, Arne Furulund,
Ragnhild Skovly Hartviksen
Forfall:           Bjørn Nilsen

 Sak 13/16      Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent

Sak 14/16      Godkjenning av saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 15/16      Godkjenning av Protokoll fra AU-møte 12.01.2016
Vedtak: Godkjent

Sak 16/16    NHF – Ny logo. Foreløpig ikke offentlig
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 17/16   Forslag på ny organisering av LFPS sentralt
Inntekts- og utgiftsoversikt på de enkelte områder
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 18/16      Årsmøte 2016
1. Fellesforslag til Årsmøte LFPS Buskerud, Telemark og Vestfold
2. LFPS 25 år
Vedtak: Punktene overføres til Hovedstyrets behandling.

Sak 19/16      Prosjekt Levekårsundersøkelse blant polioskadde
Regnskapet er revidert og funnet i orden.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 20/16      Eventuelt
Oslo 16.02.2016

Geir Strømsholm                 Arne Furulund                                          
Ragnhild Skovly Hartviksen

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio