Vedtekter for LFPS Nord

 • 1 NAVN:  LFPS NORD
 • 2 ORGANISASJONSTILKNYTING:
  LFPS NORD er et fylkeslag under Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) og er tilknyttet Norges Handikapforbund (NHF). LFPS`s vedtekter og NHF`s lover gjelder for LFPS NORD.
 • 3 FORMÅL:  LFPS NORD skal ivareta interessene til polioskadde i fylkene Troms og Finnmark,  og spre informasjon om senfølger etter polio til polioskadde, helsepersonell, NAV og andre i fylkene med interesse og behov for informasjon. LFPS NORD skal bidra til at det lokalt drives likemannsarbeid.
 • 4 MEDLEMSKAP: Medlemmer i LFPS NORD er også medlem i LFPS og NHF.
 • 5 ÅRSMØTE:
 • 5-1 Årsmøtet er LFPS NORD`s øverste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år i henhold til lovene for lokallag i NHF.
 • 5-2 Årsmøtetidspunktet fastsettes av styret og kunngjøres senest fire (4) uker før årsmøtet sammen med innkalling og saksliste. Saker medlemmene ønsker behandlet av årsmøte må være sendt styret ved dets leder senest to (2) uker før årsmøtet.
 • 5-3 Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker;
 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Valg av møteleder, referent, stemmetellere og to (2) til å underskrive protokollen.
 • Årsberetning.
 • Regnskap og revisjonsberetning.
 • Innkomne saker og saker fremlagt av styret.
 • Valg av styremedlemmer, og to(2) stk. revisor og valgkomite`.
 • 5-4 Det føres protokoll fra årsmøte som underskrives av to (2) årsmøtedeltakere. Protokollen skal sendes til LFPS og NHF-Nord-Norge.
  5-5 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med to (2) ukers varsel når tre (3)  styremedlemmer eller minst halvparten av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler de saker som er angitt i innkallingen.
 • 6 STYRET:
 • 6-1 Styret består av følgende medlemmer:  leder, nestleder, kasserer, sekretær og to varamedlemmer ( 1. og 2. varamedlem).
  1. varamedlem møter fast i styremøtene mens 2. varamedlem møter etter innkalling. De faste styremedlemmer velges for to år mens varamedlemmene velges hvert år.
  Leder og kasserer velges like år mens nestleder og sekretær velges ulike år.
  Minimum 50% av styrets medlemmer må ha polio.
 • 6-2 Styret har møter så ofte som lederen finner behov for det, eller når minst tre (3) av styremedlemmene krever det.               Styret er vedtaksfør når minst tre(3) av styrets medlemmer møter.
  Det føres protokoll fra møtene.
  Protokollen sendes styremedlemmene og LFPS.
 1. 6-3 LFPS NORD`s leder møter og representerer laget ved årsmøtet til LFPS og NHF Nord Norge. Dersom leder eller nestleder ikke kan møte, kan styret utnevne andre fra styret til å representere LFPS NORD.
 2. 7 ØKONOMI, REGNSKAP OG REVISJON
 • 7-1 LFPS NORD har egen økonomi, og fører regnskap over lagets virksomhet i samsvar med gjeldende regler for god regnskapsførsel.
  Årsregnskapet følger kalenderåret.
  7-2 Regnskapet revideres av revisorer valgt på årsmøtet.
 • 8 VALGKOMITE`.
 • 8-1 Årsmøte velger hvert år tre representanter til valgkomiteen.
  Valgkomiteen skal innhente forslag på kandidater til styreverv, vararepresentanter og revisor.
  Valgkomiteen fremmer sin innstilling ovenfor årsmøtet.
  8-2 Forslag på kandidater til valgkomiteen fremmes av styret. Begge fylker skal om mulig være
  representert i valgkomiteen. Det foretas særskilt valg av komiteens leder.
 • 9 VEDTEKTSENDRINGER OG OPPLØSNING:
 • 9-1 LFPS NORD`s vedtekter kan endres av årsmøte med minimum 2/3 flertall.
 • 9-2 Beslutning om oppløsning av LFPS NORD fattes med minimum 2/3 flertall.

Ved oppløsning av LFPS NORD overføres aktiva i henhold til NHF`s lover.

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio