Møte i fagrådet 2. november 2015

PROTOKOLL FRA MØTE MED FAGRÅDET 02.11.2015 KL. 09:00 RADISSON BLU, GARDERMOEN

Tilstede:         Geir Strømsholm, Bjørn Nilsen, Ragnhild Skovly Hartviksen, Nils-Erik Gilhus, Anne-Kristine Schanke, Kari Lofthus, Lillian Festvåg (Prosjektleder, Levekårsundersøkelsen blant polioskadde i Norge).
Forfall:           Sigurd Aarrestad, Ove Fondenes (vara)

Sak 1/15        Godkjenning av innkalling og saksliste                        Vedtak: Godkjent

Sak 2/15        Protokoll møte i Fagrådet 03.11.2014
Sak 17/14      Må følges opp.
Vedtak: Godkjent

Sak 3/15        Organisatorisk endring
Vedtak: Godkjent

Sak 4/15        Prosjekt «En levekårsundersøkelse blant polioskadde i Norge»
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 5/15        Simvastatin (Geir)
Vedtak: Tatt til orientering

 

Sak 6/15        Polio og selvmord / assistert selvmord
Vedtak: Tatt til orientering

 

Sak 7/15        Hvordan kan LFPS vinkle sitt virke mot «våre nye landsmenn»
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 8/15        Forslag om å nedsette en gruppe som kan jobbe fram nasjonale standarder

 1. Hvordan behandle polio
  Rettighet, veiledning, anbefaling.
  Generelt eller konsentrert om spesielle tema.
  Faglig
  Hva ønsker vi å oppnå.
  Vedtak: LFPS jobber videre med saken.

Sak 9/15        LFPS – Fagdag fredag 22.04.2016
Forslag på tema:      Rehabilitering v/Torill Heggen Munk – generelt
Poliorelatert tema?????
Smerter???
Pust???
Svelg???
Ernæring???
Vekt????
Vedtak: LFPS jobber videre med saken og spør Fagrådet ved behov.

Sak 10/15      2016 Australasia-Pacific Post-polio Conference 20. – 22.09.2016.
Vedtak: Tatt til orientering

 

Sak 11/15      Behandlingsreiser

 • 2015 – 250 søkere før søknadsfristen gikk ut 01.10.2015 for 2016
 • 3 flere søkere enn i 2014
 • I foreslått statsbudsjett for 2016 ca. 124 mill. Det er på samme nivå som i 2014 + generell prisstigning
  Vedtak: Tatt til orientering

Sak 11/15      Bør vi ha med en ergoterapeut i Fagrådet? – Anne-Kristine Schanke
Vedtak: Forslag på ergoterapeuter til Fagrådet sendes til LFPS.

Sak 12/15      Spørsmål fra leder av Skoliosegruppa i Ryggforeningen i Norge ang. fysioterapi.
Hvor mange timer fysioterapi har en med polio rett til. De med polio betaler ikke egenandel på fysioterapi.
Vedtak: Svar gis til Skoliosegruppa og henviser til HELFO

Sak 13/15      Rotary Norden – udetonert bombe – 10.000 nordmenn med polio-senskader?
Vedtak: Tatt til orientering

 

Sak 14/15      PUST – Faglig e-læringskurs PUST – evaluering

 • Informasjon om evaluering av PUST
 • Evaluering av kurset PUST
  Vedtak: Videresendes til fylkeslagene og settes inn i bladet Polio

Sak 15/15      Vaksine og revaksinering – Spørsmål fra Overlege Lise Kay og PTU i Danmark til Geir Strømsholm

 • Et af vores medlemmer har henledt min opmærksomhed på at du i Rotary Nyt skulle udtale, at den poliovaccine, som man får som barn kun varer 10 år, hvorefter immuniteten svinder. Derfor anbefaler du, at alle skal revaccineres.

Det er den danske sundhedsstyrelses opfattelse at en fuldført dansk børnevaccination dækker livslangt.  Hvad ligger til baggrund for din anbefaling? Tænker du at vi skal ændre vores opfattelse ??

 • Poliovaksinasjon – Veileder for helsepersonell

Vedtak: Svar sendes til PTU Danmark med henvisning til   Folkehelseinstituttet i Norge og de nasjonale retningslinjer

Sak 16/15      Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

Gardermoen 02.11.2015

Geir Strømsholm          Bjørn Nilsen               Ragnhild Skovly Hartviksen

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio