Hovedstyremøte 16. – 17. mars 2015

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 16.-17.03.2015 KL.: 11:30 PÅ PARK INN, GARDERMOEN

Tilstede:         Stein Johnsen, Geir Strømsholm, Arne Furulund, Ragnhild Skovly Hartviksen

Snefrid Bergum tiltrådte fra sak 29/15
Bjørn Nilsen tiltrer møte 17.03.2015 fra sak

Forfall:              Kjell Inge Bringedal

Sak 22/15     Godkjenning av innkalling
                        Vedtak: Godkjent

Sak 23/15     Godkjenning av saksliste
                        Vedtak: Godkjent

Sak 24/15     Protokoll fra styremøte 26.-27.01.2015
                        Vedtak: Godkjent

Sak 25/15     Protokoll fra AU-møte 16.02.2015
Protokoll fra AU-møte 03.03.2015
                        Vedtak: Protokollene godkjent

Sak 26/15     Referater og protokoller fra lokallagene
LFPS Akershus     Protokoll fra styremøte       04.02.2015
LFPS Akershus        Protokoll fra styremøte    02.03.2015
Buskerud poliolag     Protokoll fra styremøte 27.11.201
Buskerud poliolag     Protokoll fra styremøte       10.12.2014

LFPS Hordaland                 Referat fra styremøte          02.02.2015
LFPS Hordaland                 Referat fra styremøte          07.03.2015            Plakat og informasjon som kan henges opp på Haukeland sykehus

LFPS Nord                              Referat fra styremøte          02.02.2015
LFPS Nordvest                    Referat fra styremøte          28.01.2015

LFPS Nordvest                    Referat fra styremøte          07.03.2015
LFPS Nordvest                    Referat fra styremøte          07.03.2015
LFPS Trøndelag                 Årsmelding   2014

LFPS Trøndelag                 Referat fra styremøte          07.01.2015

LFPS Vestfold                     Protokoll fra styremøte       11.11.2014

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 27/15     Økonomi ved kasserer
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 28/15     Innkommen post / e-mail

 1. NHF Oslo – Invitasjon til debattmøte Oslo Funker 25.02.2015 i Oslo
 2. Nyhetsbrev fra Valnesfjord Helsesportsenter (VHSS)
 3. KS Agenda – Invitasjon til seminaret om smart påvirkning i Oslo 4. mars 2015
 4. LFPS Akershus – Invitasjon til årsmøte 14.03.2015
 5. Høringssvar – Norges offentlige utredninger 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten
 6. NHF – Kurs i organisasjons- og påvirkningsarbeid 23. og 24. april 2015

Kurset er flyttet til 21. – 22.05.2015 med påmeldingsfrist 06.05.2015.

 1. KS Agenda – Kurs i retorikk 7. mai 2015
 2. Helsekonferansen 2015 – 6. og 7. mai på Radisson Blue Scandinavia Hotel på Holbergs plass, Oslo. Påmeldingsfrist 27. mars 2015.
 3. Samarbeidsavtale NHF / AO
  Vedtak:          pkt. 6. – Behandles av det nye styret etter årsmøte 2015

                                   Øvrige punkter tas til etterretning

Sak 29/15     Årsmøte 2015

Dato:  25. – 26.04.2015
Sted:   Park Inn, Gardermoen
                        Vedtak: Årsmøtepapirene sendes til delegatene

Sak 30/15     Polioundersøkelsen LFPS 2014 – En levekårsundersøkelse blant polioskadde i Norge.
Lillian skriver en presentasjonsartikkel på engelsk som sendes medisinsk tidsskrift.
Anne-Kristine Schanke og Johan Kvalvik Stanghelle vil stå som medforfattere.

                        Vedtak: Styret jobber kontinuerlig med resultatene fra undersøkelsen.

Sak 31/15     Representasjoner
Ingen representasjoner siden forrige styremøte.

Sak 32/15     Nordisk samarbeid
Vi avventer PTUs avklaring på når møtet skal finne sted.
                        Vedtak: Til orientering

Sak 33/15     Rehabiliteringsgruppa

NHF v/forbundsleder Arne Lein bekrefter at de vil følge opp saken, og innkaller til et nytt møte 2. halvdel av mai 2015.

                        Vedtak: Til etterretning

Sak 34/15     Kjøp av tjenester hos NHF

Utsatt sak fra styremøte 26.-27.01.2015
Totalt for kjøp av tjenester ca. 54.000 for 2014
Kontingent på kr. 60 går til lokallag.
65 går til landsforeninger

                        Vedtak: Tatt til orientering

Sak 35/15     Internasjonalt utvalg

Fra John R. McFarlane, President of European Polio Union

 1. Urgent – reminder for EPU AGM 25. May 2015
 2. EPU AGM – Call for nominations for election to board.
  Vedtak: Tatt til orientering

Sak 36/15     NHF –

 1. Skrytehistorie om Landsforeningens arbeid – innleveringsfrist 19. mars.
  Skrytehistorien kan maks ha lengde på en halv A-4 side
 1. Presseklipp fra NHFs Landsforeninger

Vedtak: Pkt. 1 – Stein skriver skrytehistorie til NHF.
Pkt. 2 – Tatt til orientering

Sak 37/15     Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

 Gardermoen 17.03.2015

 Stein Johnsen                   Geir Strømsholm                             Arne Furulund
Ragnhild Skovly Hartviksen                     Snefrid Bergum

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio