Protokoll fra AU-møte 14.06.2016

Protokoll fra AU-møte 14.06.2016, NHF, Galleriet, Oslo

Tilstede:         Geir Strømsholm, Ragnhild Skovly Hartviksen,
Bjørn Nilsen

Sak 21/16      Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent

Sak 22/16      Godkjenning av saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 23/16      Godkjenning av Protokoll fra AU-møte 16.02.2016
Vedtak: Ingen merknader

Sak 24/16      Brev fra Jan Kaare Aandahl, LFPS Nordvest
Vedtak: Tatt til orientering. Ny leder i LFPS Nordvest –
Geir Strømsholm.

Sak 25/16      Årsmøte 2016 – Evaluering

 1. Refleksjoner fra leder
 2. Bjørn Nilsen – Mindretallets innstilling
 3. Årsmøtekostnader 2016
  Husk at alle årsmøtekostnader skal være med inkl. møterom

Vedtak: Tatt til orientering. Refleksjon fra leder tas opp på neste hovedstyremøte.

Sak 26/16      Valgkomitéens arbeidsplan – Forslag fra Bernt Støylen er sendt LFPS til orientering.
Arbeidsplanen utarbeidet av LFPS hovedstyret er sendt til Bernt Støylen.
Vedtak: Tatt til orientering. Bernt Støylen skal gi tilbakemelding om en         sammenfatning.

Sak 27/16      Årsmøte 2017

 1. Årsmøtedato: 22. – 23.04.2017
 2. Årsmøtekostnader – Pensjon + diet + møterom + delegater
 3. Årsmøtested:
  1. Raddison Blue Airport Trondheim?
  2. Quality Gardermoen?
  3. Park Inn Gardermoen?
   Vedtak: Fremlegges hovedstyret for videre behandling.

Sak 28/16      Bladet Polio

 1. LFPS Akershus – Stoff til bladet – Samarbeid mellom LFPS Akershus og LFPS Østfold
 2. Ny trykkeriavtale av hvem?
 3. Pris?
 4. Annonser?
 5. Nasjonalbiblioteket – Bladet Polio – Årgang
  Vedtak: Spør Stein Johnsen om fremdriften pkt. 2-4.
  Pkt. 5 – opprettet ved Svein Sjølie.

Sak 29/16      Vedrørende testamente og arv etter avdøde Edvard Henry Fuglstad

 • Leger uten grenser – erklæring om privat skifte til Brønnøy tingrett
 • Frelsesarméen – Spørsmål om proklama i boet.

Vedtak: Avventer videre informasjon

Sak 28/16      Forespørsel fra Ingvild Askeland Svendsen – Ny nettside, spre kunnskap om kroniske sykdommer og tilstander
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 29/16      Sophies Mindes Stiftelse – Utlysing av midler til forskning og utlysing av utviklingsmidler
Vedtak: Orientering

Sak 30/16      Regnskap – April 2016
Vedtak: AU ønsker at økonomiansvarlig setter opp periodisk regnskap mot
Budsjett. Økonomiansvarlig inviteres til neste AU-møte.

Sak 31/16      Internasjonalt utvalg
Nordisk samarbeid – Mail fra Danmark vedr. møte 12. – 13.oktober 2016
Vedtak: Leder av internasjonalt utvalg reiser.

Sak 32/16      Hjernerådet   – Høringsuttalelse fra Hjernerådet om «Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten»

 • Invitasjon til innspillsmøte for Hjernerådets medlemmer om statusrapport om hjernehelse og behovet for en overordnet nasjonal hjerneplan i Norge 7. juni 2016
  Vedtak: Tatt til orientering

Sak 33/16      Brosjyre – Velkommen som medlem
Vedtak: Sekretær spør servicekontoret, NHF om de kan sende ut brosjyra til nye  medlemmer. I tillegg spør vi om det er mulig å få info om               medlemsendringer kvartalsvis.

Sak 34/16      NHF – Regulativ for tillitsvalgte i NHF.                        Vedtak: Tatt til orientering

Sak 35/16      Gave fra LFPS Vestfold – kr. 25.000,- som fortrinnsvis brukes til å markedsføre resultatene fra «Polioundersøkelsen 2014» i framtidig helsepolitisk arbeid og til landsforeningens generelle arbeid.
Vedtak: Leder har takket for gaven foreløpig pr. mail og sender et formalistisk takkebrev på vegne av LFPS.

Sak 36/16      Bransjeforeningen for samfunnsnyttig formål– Innkalling til årsmøte mandag 6. juni kl. 17:00 – 19:00 på Blindeforbundets lokaler, Sporveisgata 10, Oslo.
Vedtak: Tatt til orientering. NHF møter for sine medlemmer.

Sak 37/16      NOVA – Rekruttering av intervjupersoner til undersøkelse ved NOVA
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 38/16      Julia S. Benito – Vandre på Kreta for helsen – gruppereiser / foredrag.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 39/16      Emilie Falao – Skoleoppgave vedr. polio.                        Vedtak: Leder har sendt svar til Emilie Falao. Tatt til orientering

Sak 40/16      Oslo Universitetssykehus – Informasjon om ny rapport om hva som skal til for å tilpasse et lærings- og mestringstilbud for menn.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 41/16      LFPS Hordaland – Nestleder Arne Holm har meldt seg ut av LFPS / NHF og trukket seg fra nestledervervet.                         Vedtak: Tatt til orientering

Sak 42/16      IS 8/2015 Rundskriv – pasient og brukerrettighetsloven med kommentarer.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 43/16      SINTEF, innovasjon i helsesektoren – Invitasjon til Innovasjonskonferansen 2016.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 44/16      Redaksjonsutvalget – Søknad om abonnement på Office 365, kr. 899,- pr. år.
AU ser nødvendigheten av at LFPS hovedstyret og Redaksjonsutvalget v/Stein Johnsen og Svein Sjølie har en felles plattform på programvare.
Vedtak: Hovedstyret og Redaksjonen (Stein Johnsen og Svein Sjølie) skal ha felles plattform for programvare for kommunikasjon

Sak 45/16      Charm – Rapport spørreundersøkelse brukermedvirkning i rehabtjenesteforskning.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 46/16      Eventuelt

Oslo 14.06.2016

Geir Strømsholm, leder, Ragnhild Skovly Hartviksen, sekretær

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio