Styrereferat 26. -27. januar 2015

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 26.-27.01.2015 KL.: 11:00 PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS, GARDERMOEN

Tilstede:   Stein Johnsen, Geir Strømsholm, Arne Furulund, Ragnhild Skovly Hartviksen Bjørn Nilsen.
Bjørn Nilsen har rettigheter som styremedlem i Snefrid Bergums fravær.
Snefrid Bergum tiltrer møte fra kl. 14:45. Bjørn er fra samme tidspunkt vara.

Forfall:  Kjell Inge Bringedal

Sak 1/15        Godkjenning av innkalling
                        Vedtak: Godkjent

Sak 2/5        Godkjenning av saksliste
                Vedtak: Godkjent

Sak 3/15        Protokoll fra styremøte 24.-25.11.2014
                        Vedtak: Godkjent

Sak 4/15        Protokoll fra AU-møte 03.11.2014
                        Vedtak: Tatt til orientering

Sak 5/15        Referater og protokoller fra lokallagene
LFPS Akershus               Styremøteprotokoll                     28.11.2014
LFPS Akershus               Styremøteprotokoll                     14.01.2015
LFPS Hedmark               Årsmøtereferat                              04.04.2014
LFPS Hedmark               Referat fra styremøte                30.04.2014
LFPS Hedmark              Referat fra styremøte                 03.06.2014
LFPS Hedmark               Referat fra medlemsmøte       12.09.2014
LFPS Hedmark               Referat fra styremøte               18.09.2014
LFPS Hedmark               Referat fra styremøte               11.08.2014
LFPS Hordaland            Referat fra styremøte               01.12.2014
LFPS Nord                        Referat fra styremøte                01.12.2014
LFPS Nordland              Referat fra styremøte                20.11.2014
LFPS Nordvest              Referat styremøte Nordvest    01.10.2014
Oslo Poliolag                   Protokoll fra Styremøte            28.10.2014
LFPS Trøndelag             Referat fra styremøte                 07.01.2015
LFPS Østfold                  Referat fra styremøte                 17.11.2014
LFPS Østfold                  Referat fra styremøte                  13.01.2015

                        Vedtak: Tatt til orientering

 

Sak 6/15        Referater og protokoller

 1. Referat fra AGM 2014
 2. Referat fra møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie 03.12.2014.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 7/15        Økonomi ved kasserer

 1. Oversikt over mottatte gaver i 2014
 2. Regnskap 2014

Vedtak: LFPS sender forslag til NHFs Landsmøtet om økning av

   egenkapitalgrensen fra 300.000 til 500.000 før plikten om registrert revisor  slår inn. Dette fordi kostanden ved registrert revisor er uforholdsmessig høyt i forhold til egenkapital.
Info om økonomi tas til orientering

Sak 8/15        Innkommen post / e-mail

 1. no – beholder snusirkelen på 1.50
  Vedtak: Tatt til etterretning
 1. NHF v/Linda Åsheim – Påminning om likepersonaktivitet. Siste frist 27.01.2015.
  Vedtak: Tatt til orientering
 1. Linnea Brovold – Innholdssamarbeid for polionorway.no
  Vedtak: Saken er uaktuell for LFPS. Tatt til orientering
 1. SINTEF-prosjekt om støtteordninger for transport
  Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 9/15        Grande rehabiliteringssenter AS
Brev til Stortingspresidenten fra Trygve Slagsvold Vedum, stortingsrepresentant fra Hedmark.
Stein har fått henvendelse fra direktøren på Grande vedr. spørsmål om kompetansesenter, og om vi kan være med på et møte vedr. dette.
Vedtak: LFPS stiller seg positivt til henvendelsen og er åpen for innspill

Sak 10/15      Årsmøte 2015
Dato:  24. – 26.04.2015
Sted:   Park Inn, Gardermoen.
Innbydelse / varsling om årsmøte

Vedtak: Innbydelse til årsmøte sendes NHF for utsending.
Ellen Trondsen spørres
om hun kan være kandidat som årsmøteleder. NHF sentralt inviteres til årsmøtet.

Sak 11/15     
1. Polioundersøkelsen LFPS 2014 – En levekårsundersøkelse blant polioskadde i Norge
Vedtak: Undersøkelsen vil bli lagt fram for Helse- og omsorgsdep. og helseforetakene vil bli kontaktet om en mulig presentasjon.

 1. Rapportering til Bufdir
  Vedtak: Bufdir har godkjent at rapport med revidert regnskap blir levert innen
 1. mai 2015. Bufdir vil i den forbindelse bli forespurt om en mulig presentasjon av undersøkelsen

Sak 12/15      Representasjoner
                        Vedtak: Ingen representasjoner siden forrige styremøte

 

Sak 13/15      Nordisk samarbeid
Møtet 17. april er avlyst da det kun var Norge Sverige og Danmark som kunne møte.
Vedtak: Geir tar kontakt med PTU om videre fremdrift.

Sak 14/15      NHF, Kristin Berg – Navnekonkurranse – Likeperson.
Vedtak: Vi tar kontakt med Kristin Berg for å få informasjon om
Likepersonsarbeidet / organiseringen av den nye tjenesten.
AU følger opp saken og inviterer Kristin Berg til møte i februar for informasjon.

 

Sak 15/15      Behandlingsreiser

 1. LFPS Trøndelag – Spørsmål i forbindelse med BehandlingsreiserVedtak: Sendt mail til LFPS Trøndelag med spørsmål om utdyping av brevets   innhold
 1. LFPS Buskerud – Spørsmål vedr. elektrisk rullestol og tildeling av plass.
  Vedtak: LFPS tar kontakt med Behandlingsreiser for å avtale møte

Sak 16/15      Mail fra Elin Ingjerd med spørsmål om Betablokker
                   Vedtak: Ragnhild videresender mailen til Fagrådet

Sak 17/15      Rehabiliteringsgruppa
                        Vedtak: Arne Lein har foreslått en mulig møtedato 21.mai 2015.

Sak 18/15      Bufdir – Søknad om tilskudd
                        Vedtak: Videresende mailen til fylkeslagene.

Sak 19/15      Nordisk samarbeid
                        Vedtak: Geir har sendt melding til PTU om videre framdrift
Sak 20/15      Kjøp av tjenester hos NHF

Hovedstyre sak 96/14         Vedtak: Økonomiansvarlig får ansvar for å avdekke alle

   kostnader vi har ovenfor NHF. Oversikten

fremlegges på neste hovedstyremøte.

                        Vedtak: Saken utsettes til neste hovedstyremøte.


Sak 21/15
      Eventuelt

 1. Møteplan
  Vedtak: Tatt til orientering
 1. Innvandrere med polio
  Vedtak: Temaet tas opp i det «nordiske» samarbeidet

Stein Johnsen                 Geir Strømsholm                             Arne Furulund
Ragnhild Skovly Hartviksen        Snefrid Bergum           Bjørn Nilsen

 

Nettstedet skal inneholde informasjon om polio